IMPAC Law Firm IMPAC Law Firm

Tư vấn thành lập Ban quản trị nhà chung cư

     Trước nhu cầu thành lập Ban quản trị nhà chung cư với thành viên trong Ban quản trị là do các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư bầu lên, để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, lợi ích chính đáng của họ, giảm thiểu các chi phí khi sử dụng các dịch vụ của nhà chung cư.

     Là đơn vị tiên phong trong việc tư vấn thành lập Ban quản trị nhà chung cư, Công ty luật IMPAC với đội ngũ nhân sự giàu chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn đã tư vấn thành công cho nhiều nhà chung cư để lập ra Ban quản trị.

     Dịch vụ của chúng tôi bao gồm từ tư vấn tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu bầu Ban quản trị đến tư vấn quá trình hoạt động của Ban quản trị trong quá trình quản lý, vận hành nhà chung cư. Cụ thể các dịch vụ bao gồm:

-   Tư vấn tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để bầu Ban quản trị nhà chung cư;

-   Tư vấn tổ chức hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư;

-   Tư vấn hoạt động quản lý, vận hành nhà chung cư cho Ban quản trị;

-   Tư vấn tổ chức Hội nghị nhà chung cư trong suốt quá trình hoạt động của Ban quản trị.