IMPAC Law Firm IMPAC Law Firm

ThS Phạm Đức Long - Phó Giám đốc Công ty

    ThS Phạm Đức Long

    Chức vụ: Phó Giám đốc

    Di động: 0988 278 686

    Email: pdlong@impaclaw.com

  • Trình độ, năng lực:

Cử nhân Luật Kinh tế (Đại học Luật Hà Nội) 1993; Thạc sỹ Luật (Đại học Luật Hà Nội) 2000; Cử nhân Ngân hàng - Tài chính (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội) 1998; Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp (Đại học Victoria, Australia) 2007.

  • Quá trình công tác:

      1993 - 1997:   Thanh tra Chính phủ

      1997 - 2008:   Vụ theo dõi khiếu nại & tố cáo - Văn phòng Chính phủ

      2008 - 2013:   Phó Tổng giám đốc công ty chứng khoán phố Wall

      2013 - nay:     Phó Giám đốc Công ty luật IMPAC

  • Kinh nghiệm:

     Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, soạn thảo chính sách kinh tế vĩ mô đến vận dụng các quy định pháp luật và chính sách kinh tế vĩ mô trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực: Tài chính ngân hàng, Chứng khoán, Thuế, Sở hữu trí tuệ, giải quyết các tranh chấp... Từng công tác trong các cơ quan Chính phủ đã tham gia xây dựng Luật doanh nghiệp, Luật Ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng, Luật sở hữu trí tuệ, Luật quản lý Thuế.... Đã tham gia quản lý và điều hành các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực Tài chính, Chứng khoán nên có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực này. Sử dụng thành thạo tiếng Anh.